Sla navigatie over en ga naar de inhoud

Privacyverklaring

Van Herk Familierecht (VHF) vindt het belangrijk om zorgvuldig met de verwerking van aan haar in het kader van een opdracht verstrekte persoonsgegevens om te gaan. In deze verklaring wordt toegelicht welke persoonsgegevens worden verzameld, op welke wijze, hoelang de gegevens worden bewaard, met wie zij worden gedeeld en wat uw rechten zijn.

Persoonsgegevens
VHF verwerkt onder meer uw basisgegevens zoals uw naam en titel, contactgegevens en alle overige op u betrekking hebbende persoonsgegevens, die u aan haar verstrekt of die zij anderszins verkrijgt. VHF verzamelt deze persoonsgegevens omdat u deze aan haar hebt verstrekt bijv. bij het geven van een opdracht aan VHF. VHF kan uw persoonsgegevens ook verkrijgen uit andere bronnen, zoals andere advocaten, wederpartijen, het handelsregister, het kadaster of (andere) openbare bronnen.

Doeleinden en grondslagen
VHF kan uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:
Om juridische diensten te verlenen, om aan juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen.
VHF verwerkt uw persoonsgegevens om uitvoering te geven aan een opdracht of te voldoen aan een wettelijke verplichting, omdat zij hierbij een gerechtvaardigd belang heeft, of omdat u daar toestemming voor hebt gegeven.

Bewaartermijn
VHF bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in deze verklaring beschreven doeleinden, dan wel om aan wet- en regelgeving te voldoen.

Delen
Voor de in deze verklaring beschreven doeleinden kan VHF uw persoonsgegevens delen met derden, waaronder:
Derden die relevant zijn voor de te leveren juridische diensten, zoals advocaten, deurwaarders, rechterlijke instanties, regelgeving instanties en overheidsinstellingen;
Derden zoals toezichthouders en andere instanties, om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.
Externe leveranciers in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens voor de in deze verklaring omschreven doeleinden, zoals ICT-leveranciers, leveranciers van communicatiediensten, dan wel andere leveranciers aan wie bepaalde ondersteunende diensten worden uitbesteed.

Rechten
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, deze te laten rectificeren, verwijderen of over te dragen en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Ook kunt u uw toestemming om uw persoonsgegevens te gebruiken altijd weer intrekken. Bent u van mening dat VHF niet juist omgaat met uw persoonsgegevens, dan kunt u hierover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies
VHF maakt geen gebruik van cookies op haar website.

Vragen of klachten over het gebruik van uw persoonsgegevens? Neem contact op met VHA, via 020 - 723 58 20.