Sla navigatie over en ga naar de inhoud

Algemene voorwaarden

Van Herk Familierecht (VHF) is de handelsnaam van Van Herk Advocaten B.V.

 1. Van Herk Advocaten B.V. (“VHA”) is een naar Nederlands recht opgerichte besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te Amsterdam, met als doel het beoefenen van de advocatuur. VHA is ingeschreven in het handelsregister van de KvK onder nummer 34235972.
 2. Alle opdrachten aan VHA of aan VHA gerelateerde (rechts)personen worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard en uitgevoerd door VHA. Dat geldt ook als de opdrachtgever een opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend verstrekt met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon. Onder “aan VHA gerelateerde (rechts)personen” worden in ieder geval begrepen mevrouw mr E.K.E. van Herk, de Stichting Derdengelden Van Herk Advocaten en iedereen, die op verzoek van of in loondienst van VHA werkzaamheden voor VHA (heeft) verricht of zal verrichten, resp. alle andere personen voor wier handelen of nalaten VHA aansprakelijk zou kunnen zijn. De werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitgesloten.
 3. Als zich bij de uitvoering van een opdracht onverhoopt een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de door VHA afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico, dat ingevolge de polis in het desbetreffende geval voor rekening van VHA komt. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de eerste zin wordt ook een nalaten begrepen. Als, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens de in dit artikel bedoelde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid van VHA beperkt tot het door VHA in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte honorarium, tot een maximum van € 25.000.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, die aan VHA zijn gegeven, inclusief vervolgopdrachten, aanvullende opdrachten en nieuwe opdrachten, alsmede alle daarmee verband houdende rechtsverhoudingen. Als een vervolgopdracht, aanvullende opdracht of nieuwe opdracht wordt gegeven door een aan de oorspronkelijke opdrachtgever gerelateerde (rechts)persoon, zijn deze algemene voorwaarden eveneens van toepassing op deze vervolgopdrachten c.q. aanvullende en nieuwe opbrachten, voor welke toepasselijkheid de oorspronkelijke opdrachtgever in staat.
 5. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van VHA, maar ook ten behoeve van alle aan VHA gerelateerde (rechts)personen als bedoeld in artikel 2. Al hetgeen in deze algemene voorwaarden ten behoeve van VHA en aan VHA gerelateerde (rechts)personen als bedoeld in artikel 2 is bedongen, geldt als een jegens hen onherroepelijk en om niet gemaakt derdenbeding in de zin van artikel 6:253 BW. De aan VHA gerelateerde (rechts)personen zijn niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van of voortvloeiend uit de uitvoering van (een gedeelte van) de opdracht of het nalaten daarvan.
 6. VHA zal bij het inschakelen van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en hierover zoveel mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever. VHA is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden. VHA is door de opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.
 7. VHA is gerechtigd bij communicatie gebruik te maken van al dan niet door derden aangeboden (digitale) communicatiemiddelen en -diensten en (digitale) diensten voor opslag van gegevens. VHA is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade, die direct of indirect het gevolg is van het gebruik van dergelijke communicatiemiddelen en diensten. VHA is evenmin aansprakelijk voor schade, die wordt veroorzaakt door of het gevolg is van het onderscheppen, manipuleren, infecteren, vertragen of verkeerd (door)sturen van elektronische berichten en documenten, onder andere, maar niet beperkt tot, virussen en zogenaamde hacks.
 8. Onverminderd hetgeen elders in deze algemene voorwaarden is bepaald, vervalt iedere aansprakelijkheid voor schade zes (6) maanden, nadat de opdrachtgever bekend is geworden met de schade en de aansprakelijkheid van VHA daarvoor.
 9. VHA is bevoegd, al dan niet in verband met een opdracht, de (persoons)gegevens van de opdrachtgever te verwerken, te bewaren en ter kennis te brengen van alle aan VHA gerelateerde (rechts)personen, als bedoeld in artikel 2, in verband met de uitvoering van een aan VHA verleende opdracht en ten behoeve van relatiebeheer.
 10. Indiening van een eventuele klacht dient plaats te vinden binnen drie (3) maanden nadat de klager kennisnam of redelijkerwijs had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot de klacht aanleiding heeft gegeven op straffe van verval van recht. Als VHA er niet in slaagt eventuele klachten (daaronder begrepen declaratiegeschillen) van een opdrachtgever over de dienstverlening door VHA tot een voor die opdrachtgever aanvaardbare oplossing te brengen, dan kan de klacht worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur.
 11. Betaling van declaraties van VHA dient, zonder opschorting of verrekening, plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. VHA en haar Stichting Derdengelden zijn gerechtigd voor of van de opdrachtgever (te) ontvangen gelden te verrekenen met of aan te (doen) wenden ter betaling van hetgeen de opdrachtgever aan VHA verschuldigd is. Alle (buiten)gerechtelijke kosten, die verband houden met de invordering van declaraties, met een minimum van € 250, komen voor rekening van de opdrachtgever.
 12. De rechtsverhouding tussen VHA en haar opdrachtgevers wordt beheerst door het Nederlandse recht, dat eveneens van toepassing is op deze algemene voorwaarden (waaronder dit artikel 12). Eventuele geschillen, waaronder mede begrepen vorderingen tot schadevergoeding uit welken hoofde dan ook, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.